CONTACT

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS-, EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN LUXE TREND B.V.

1.GELDIGHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens indien en zover wij schriftelijk verklaren.
Zij prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de koper.

2.AANBIEDINGEN
Al onze aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende technische hoedanigheid e.d. van onze producten en betreffende levertijden, die wij slechts globaal kunnen opgeven, uitgaande van normale omstandigheden. Hieraan kan de koper nimmer het recht ontlenen afname van de goederen te weigeren, dan wel zijn de betalingsverlichting op te schorten terwijl hij niet is gerechtigd de overeenkomst te doen ontbinden. Prijsopgaven doen wij op basis van de dan geldende prijzen, ons daarbij voorbehouden het recht op doorberekeningen van eventuele verhoging van de rechten, accijnzen e.d. en van inkoopprijzen. Deze lasten ook, indien zij enkel het gevolg is van wijzingen in de valutaverhouding.

3.LEVERING
De levering geschiedt af magazijn/winkel, waaronder is te verstaan van de plaats, van waaruit door u of namens ons wordt geleverd, van welk ogenblik af het risico voor de koper is. Alle transport kosten zijn voor rekening voor de koper; ook indien ten aanzien van transport en transportkosten. Anders wordt overeengekomen, blijft het risico voor koper. De aangegeven leveringstermijn berust op een schatting onzerzijds waar zoveel mogelijk de hand aan zal worden gehouden maar zijn voor ons niet bindend. Onvoorziene omstandigheden geven ons het recht, geheel naar eigenkeuze, of de leveringstermijn te verlengen of ons eenzijdig te onttrekken aan de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, zulks ook na ingebrekestelling. De koper dient de goederen binnen de door ons vastgestelde afleveringstermijn af te nemen. Bij gebreke van in ontvangstneming weigert af te nemen, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op zijn de levering te schorsen zolang de zekerheid niet is gesteld. Eveneens zijn wij gerechtigd de levering te schorsen, indien de koper nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting ingevolge reeds eerder gedane levering.

4.OVERMACHT
In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmacht toestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welke geval de koper slecht is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt ten deze onder andere verstaan; oorlog, oorlogsgevaar –en-oproer, belemmerde maatregelen zowel van binnen als buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, personeelsgebrek, stremmend vervoer, gebrek aan vervoermiddel, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle voorziene omstandigheden, zowel in binnen-en- buitenland ten gevolge waarvan nalevering der overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden gevergd. Overmacht is mede aanwezig indien ten gevolge van omstandigheden of om welke reden dan ook de leverancier(s), bij wie wij verkochte dan wel de daarvoor benodigde grondstoffen hebben besteld, niet of niet tijdig aan ons heeft/hebben geleverd, dan wel om welke reden dan ook de betreffende overeenkomst is geannuleerd.

5.AANSPRAKELIJKHEID
Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde. Ter zake van goederen, die wij in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder ons hebben, is koper verplicht ons volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden, zulks ook indien het betreft aanspraken of vergoeding van schade, welke direct met de goederen in verband kan worden gebracht. Indien wij onverhoopt toch tot vergoeding van schade zijn gehouden, zal de vergoeding nimmer 10% van de factuurprijs overschrijden.

6.GARANTIE
De garantietermijn welke geldt voor door ons geleverde goederen strekt zich uit tot 1 jaar vanaf datum levering. Indien de koper niet afneemt zal als leveringsdatum gelden de overeengekomen leveringsdatum onverschillig of op deze datum de goederen door de koper zijn afgenomen of niet. De garantie zal gelden voor het houtwerk, de stoffering en de veren. Slijtage, verschieten, pletten van de door ons geleverde goederen valt niet onder deze garantie. Op showroom- en opruimingsmodellen wordt geen garantie verleend. De garantie zal ook niet gelden indien de door ons geleverde goederen op onoordeelkundige wijze zijn of worden gebruikt. In geld uitgedrukte beloopt de garantie ten hoogste de factuurwaarde van het door ons geleverde, voor zover overschrijden.

7.EIGENDOMSVOORBEHOUD
Zolang geen volledige betaling van koper aan ons, uit welken hoofde dan ook, heeft plaatsgevonden, blijft het door ons geleverde ons in eigendom toebehoren zulks voor rekening en risico van de koper. Verkeert de koper wegens ons wanprestatie ( met name indien de koper niet voldoet aan zijn betalingsverplichting), dan hebben wij het recht het door ons geleverde terstond en zonder enige formaliteit terug te nemen dan wel terug te doen terug nemen.

8.RECLAME
Reclames dienen uiterlijk binnen 6 dagen na levering bij ons schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. Reclames tegen een factuur zijn slechts van waarde, mits zij schriftelijk zijn ingediend binnen 5 dagen na verzending van deze factuur. De koper heeft het recht betalingen op te schorten. Compensatie is uitdrukkelijk niet toegestaan.

9.ANNULERING
Bij een eenzijdige annulering van de overeenkomst door de koper, i s deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van het geen de koper bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, met een minimum van 100,- tenzij wij kunnen aantonen dat de schade uitkomt op een hoger bedrag of de koper kan aantonen dat de door ons geleden schade op een kleiner bedrag uitkomt.

10.OPSLAG GOEDEREN
Indien de goederen door de koper volledig zijn betaald, dan kunnen wij, indien de koper hierom verzoekt, de bedoelde goederen maximaal 3 maanden in opslag houden zonder hiervoor aan de koper kosten in rekening te brengen. Een andere zal echter wel afhankelijk zijn van voldoende beschikbare opslagruimte.

11.VOORRIJKOSTEN
Wij zijn gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen bij het verlenen van service, mits zulks van te voren kenbaar wordt gemaakt aan de koper.

12.BETALING
Wij zijn steeds gerechtigd, geheel naar eigen inzicht , een aanbetaling van 25% van het factuur bedrag te verlangen van de koper alvorens over te gaan tot levering van de door de koper gekochte goederen. Betalingen van het factuurbedrag dient te geschieden uiterlijk binnen 30dagen na factuurdatum, bij overschrijding van welke termijn de koper van rechtswege jegens ons in gebrek zal zijn, in welk geval wij gerechtigd zijn de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd onze overige rechten ingevolge wet en overeenkomst. In geval van niet tijdige betaling zijn wij tevens gerechtigd onze vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na factuurdatum, over het openstaande bedrag, indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zullen alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten voor rekening van de koper komen.

13.GESCHILLEN
Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de arrondissementsbank te ’s-Gravenhage, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van kantonrechter en onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid om desgewenste de rechter van de woonplaats de koper te adieren.

14. NACONTROLE
Na het plaatsen van een order dient de klant zelf een mail te sturen naar het bedrijf voor een nacontrole, Indien de bestelling goed in orde is ontvangen zult u daarover ingelicht worden en zal het verwerkingsproces zo snel mogelijk in werking treden.
LET OP indien de bestelling niet goed is doorgekomen kunt u contact met ons opnemen!, u bent hier wel zelf verantwoordelijk voor. Wij kunnen pas een fout opsporen als wij die gedetecteerd hebben met behulp van u!.

15.DEPONERING
Deze voorwaarden zijn in April 2002 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage.